Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Västernorrland har skärpt de allmänna råden i länet för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Utbildningsstrategi

För att konkretisera hur nämnd och förvaltning ska leva upp till utbildningspolicyn beskrivs arbetet i en utbildningsstrategi.

Utbildningsstrategin antogs av bildningsnämnden den 9 februari 2016 och gäller fram till 2020. Den ska årligen följas upp och revideras vid behov.

Policy: Örnsköldsviks skolor ska präglas av demokratiska principer   

Strategi: Undervisning i hållbar utveckling ska bedrivas på ett sätt som förbereder eleverna på ett aktivt deltagande i samhället.

Rutiner och arbetssätt inom alla verksamheter ska utformas så att delaktighet, ansvar och inflytande ges barn, elever och vuxna.

Ett aktivt arbete med barn och elevers trygghet och trivsel ska bedrivas.

Vårdnadshavare ska ges möjlighet till inflytande över utbildningen.

Policy: Örnsköldsviks skolor ska präglas av ett modernt, professionellt och utmanande ledarskap på alla nivåer

Strategi: Systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas strukturerat på alla nivåer och i alla verksamheter.

Strategisk kompetensutveckling ska planeras och genomföras utifrån verksamhetens behov i syfte att utveckla och förvalta kompetens hos alla medarbetare.

Pedagogiskt ledarskap samt läroplansuppdraget ska fokuseras på alla nivåer i organisationen.

Policy: I Örnsköldsvik ska alla barn och elever ha möjlighet att nå nästa kunskapsnivå

Strategi: Alla barn och elever ska ges förutsättningar för att nå nästa kunskapsnivå.

Rutiner ska finnas för att tidigt upptäcka elever som inte når målen.

Tillgång ska finnas till kompetenser inom barn- och elevhälsa.

Ett inkluderande arbetssätt för undervisning ska råda.

Policy: Örnsköldsviks skolor ska utgå från forskning och beprövad erfarenhet

Strategi Lärande och utveckling ska ske i ett socialt sammanhang, där barn, elever och vuxna lär tillsammans med andra.

Kompetensutveckling på alla nivåer ska utgå från evidensbaserad forskning.

Ett forskningsbaserat arbetssätt ska användas.

I samarbete med närliggande universitet ska övningsförskolor och övningsskolor tillhandahållas.

Policy: I Örnsköldsviks skolor ska pedagogiskt arbete bedrivas i goda lärmiljöer

Strategi: Utveckla ett möjliggörande resurssystem.

Tillsammans med fastighetsavdelningen föra en nära dialog för att kunna bilda en god uppfattning om de framtida lokalbehoven såväl vad gäller yta som kvalitet.

Ett aktivt arbete med barn och elevers lärmiljöer ska bedrivas.

Sidan uppdaterades

2019-01-24

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Förvaltningschef
Kristina Rastbäck
070 - 190 90 55
Skicka e-post

Mer information