Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Ändra schema eller inkomst

I samband med placeringen, ska uppgift över barnets tider och hushållets sammanlagda månadsinkomst lämnas in. Som hushåll avses ensamstående och makar.
Med makar jämställs två vuxna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och är folkbokförda på samma adress.

Ändra schema

Barnets schematid ska motsvara vårdnadshavares arbets-/studietid inklusive tid för lämning och hämtning av barnet. Du kan när som helst uppdatera ditt barns schema. Använd E-tjänst eller blankett

Det är vårdnadshavarnas ansvar att anmäla förändring av barnets tider och hushållets inkomst.

Ändra inkomst

För att få rätt avgift för ert barns plats i förskola, fritidshem eller hos dagbarnvårdare, är det viktigt att ni uppger rätt inkomst. Om inkomst inte lämnas, kommer avgiften att beräknas på maxinkomst, för närvarande 49 280 kr per månad och hushåll. Gäller från 1 januari 2020. Inkomst avser månadsinkomst brutto (före skatt).

Använd E-tjänsten eller blanketter

När ska anmälan om inkomst göras?

 • När barnets placering börjar
 • När hushållets inkomst ändras
 • När familjeförhållanden ändras
 • Vid begäran från kommunen

Vad räknas som inkomst?

 • Inkomst av tjänst inkl. semestertillägg, ob-tillägg, övertid, traktamente mm.
 •  Inkomst av näringsverksamhet 
 •  Föräldrapenning
 •  Sjukpenning
 •  Arbetslöshetsersättning
 •  Aktivitetsstöd / Kontant arbetsmarknadsstöd
 •  Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 •  Skattepliktiga pensionsförmåner (ej barnpension)
 •  Familjebidrag (vid militärtjänstgöring)
 •  Familjehemsersättning (arvodesdelen)
 •  Vårdbidrag för barn (skattepliktig del)
 •  Arvoden, skattepliktiga naturaförmåner'
 •  Livränta (skattepliktig del)

Som inkomst räknas inte:

 • Barnbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Försörjningsstöd
 • Studiebidrag och studielån (CSN)

När ni lämnat inkomstuppgift kan studie-, arbetsintyg eller F-skattsedel begäras in
för att styrka lämnade uppgifter.

Ledighet/frånvaro

All ledighet ska meddelas förskolan/familjedaghemmet/fritidshemmet. Vid ledighet som är längre än 3 veckor, men kortare än 3 mån, fyller du som vårdnadshavare i en ledighetsblankett som skickas till bildningsförvaltningen. Blanketten finns under "E-tjänster och blanketter". Under ledigheten betalar man för platsen.

Om ledighetsblankett inte har skickats eller om barnet är frånvarande mer än 3 månader återkallas platsen. 

Sidan uppdaterades

2020-01-13

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Administration

Kontaktlista