Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Västernorrland har skärpt de allmänna råden i länet för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Tillsyn av fristående verksamhet

Fristående förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg står under tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs. Kommunen har rätt att inspektera verksamheten och får inhämta de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. Vid tillsyn bedöms om brister finns som påverkar verksamhetens fortsatta godkännande.

Om missförhållandena är allvarliga och om bristerna inte avhjälps efter påpekande får kommunen återkalla tillståndet.

Förstagångstillsyn

När fristående förskola eller fritidshem har varit igång omkring 5-7 månader görs en förstagångstillsyn.

Förstagångstillsynen har två syften:

  • Att kontrollera att huvudmannen och verksamheten arbetar utifrån de planer som tillståndet bygger på.
  • Att en nyetablerad huvudman ska kunna få råd och vägledning tidigt i uppbyggnaden av verksamheten.

Tillsynen omfattar i princip samma områden som en regelbunden tillsyn, men granskningen anpassas efter att huvudmannen nyligen startat sin verksamhet.

Ingripanden vid tillsyn

Föreläggande

En tillsynsmyndighet får förelägga en huvudman som enligt denna lag står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman, de villkor som gäller för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart (26 kap 10 § Skollagen)

Anmärkning

En tillsynsmyndighet får i stället för att meddela ett föreläggande tilldela en huvudman som enligt denna lag står under dess tillsyn en anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för verksamheten (26 kap 11 § Skollagen)

Avstående från ingripande

En tillsynsmyndighet får avstå från att ingripa om
1. överträdelsen är ringa,
2. den vars verksamhet granskas vidtar nödvändig rättelse, eller
3. det i övrigt med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl mot ett ingripande.
(26 kap 12 § Skollagen)

Återkallelse

En tillsynsmyndighet får återkalla ett godkännande, ett medgivande eller ett beslut om rätt till bidrag som myndigheten har meddelat enligt denna lag, om
1. ett föreläggande enligt 10 § inte har följts, och
2. missförhållandet är allvarligt.
(26 kap 13 § Skollagen)

Se även 26 kap 14-16 §§ Skollagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster      

Överklagande

Följande beslut i tillsyn och godkännande av verksamheter kan överklagas. Vägledning för överklaganden beskrivs i Kommunens riktlinjer för enskilda huvudmän.

  • Godkännande enligt 2 kap 5 § eller återkallelse av sådant godkännande
  • Bidrag enligt 8 kap
  • Bidrag enligt 25 kap 11 §
  • Tillfälligt verksamhetsförbud enligt 26 kap 18 §
  • Vitesföreläggande enligt 26 kap 27 §

Sidan uppdaterades

2019-05-22

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kajsa From Rundblad
Verksamhetschef förskolan
076-784 39 33
Skicka e-post

Mikael Breilin
Verksamhetschef grundskolan F-6
070-395 13 17
Skicka e-post

Linda Nordlander
Kvalitetsledare
070-190 59 00
Skicka e-post