Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Ansök eller säg upp plats

Ansökan

Ansökan lämnas senast 4 månader före önskat startdatum för att platsgaranti ska gälla. För placering i augusti behöver din ansökan ha registrerats senast april.

Ansökan om plats avser en viss förskola eller en viss dagbarnvårdare. I mån av plats kan placering erbjudas enligt vårdnadshavares önskemål. Annat alternativ erbjuds om önskemålet inte kan tillgodoses, t ex en annan närliggande förskola eller dagbarnvårdare.

OBS! Fr.o.m. augusti 2021 går det endast att ansöka till Höglands förskola samt förskolan Sjölyckan när ni behöver barnomsorg i Höglandsområdet.

Behövs barnomsorg på obekväm arbetstid så finns information om detta på sidan Barnomsorg på obekväm arbetstid.

Beslut om placering meddelas skriftligt av bildningsförvaltningen.

När beslutet om placering i förskola mottagits ska placering bekräftas av vårdnadshavare inom 10 arbetsdagar, görs inte detta upphör placeringen och ny ansökan måste göras.

Sedan erbjuden placering har bekräftats kontaktas vårdnadshavare av den aktuella förskolan.

Urvalsregler

När det finns ledig plats på en förskola går erbjudande till de barn valt att stå i kö till verksamheten.

Bland dessa barn fördelas platser enligt följande ordning:

  1. Barn med behov av stöd för sin utveckling i form av förskola enligt 8 kap 7 och 14 § skollagen.
  2. Barn med längst kötid till förskolan erbjuds plats. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, vilket innebär att äldre barn går före yngre.
  3. Barn med platsgaranti som riskerar att inte få plats inom garantitiden.
  4. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.

Skyddad identitet

Om vårdnadshavare eller barn har skyddad identitet kan ansökan inte göras via e-tjänsten. Använd blanketten eller ta kontakt med förskoleadministrationen via kontaktcenter tfn 0660-880 00.

När vi har tagit emot er ansökan skickas en köbekräftelse. Har en epost-adress angetts skickas bekräftelsen dit, i annat fall skickas brev hem.

Barn i behov av särskilt stöd

Många barn stöter någon gång under sin förskoletid på svårigheter och behöver under en kortare tid någon form av stöd. Andra barn behöver stöd kontinuerligt under hela förskoletiden på grund av sjukdom, sociala förhållanden, funktionsnedsättning eller svårigheter att tillgodogöra sig verksamheten av andra orsaker. Förskolans pedagoger arbetar med stöd av specialpedagog och elevhälsa för att ge alla barn förutsättningar att utvecklas och lära. Om barnet har pågående stöd från landsting, socialtjänst eller annan bör detta meddelas i samband med att ansökan om plats i förskolan görs. Det ökar möjligheterna till en bra planering för barnets start i förskolan.

Inskolning

Inskolningen sker från det datum som föräldrar tillsammans med förskolan kommit överens om och genomförs med delaktighet av föräldrar utifrån aktuell förskolas rutiner. Den första tiden i förskolan är viktig för barn att vänja sig vid den nya miljön och lära känna de andra barnen och pedagogerna. Den är också viktig för att du som förälder ska få ta del av det som kommer att bli en stor del av ditt och ditt barns vardag.

Uppsägning av barnomsorg

Uppsägning av plats kan göras via E-tjänsten - Avsluta placering länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstereller via blankett som begärs via förskoleadministrationen eller skrivs ut via denna sida och skickas till bildningsförvaltningen.

Uppsägningstiden är 2 månader. Den som sagt upp sin plats och efter ansökan får ny plats inom 4 månader betalar även avgift under uppehållet.

Avgift debiteras under uppsägningstiden.

Efter två obetalda fakturor för barnomsorgsavgiften sägs förskoleplacering upp med omedelbar verkan.

Efter tre månaders frånvaro sägs förskoleplaceringen upp av bildningsförvaltningen.

Se utförlig information om riktlinjer för uppsägning i Riktlinjer för plats i förskola och pedagogisk omsorg.

 

Sidan uppdaterades

2021-03-02

Sidansvarig:

E-tjänster och blanketter

E-tjänst
Ansöka om barnomsorglänk till annan webbplats
Avsluta placeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blanketter
Ansökan om barnomsorgPDF
Uppsägning av barnomsorgPDF 

Inloggning för E-tjänster
För att få inloggning till E-tjänsten skickar du e-post till barnomsorg@ornskoldsvik.se med ditt namn och personnummer.

 Kontakta oss

Förskoleadministration
Kontaktlista