Skolskjuts för elever i grundskola

Skolskjuts är kostnadsfri skjuts mellan hemmet och skolan. En elev har rätt till skolskjuts om hen går i den skola som kommunen har anvisat och uppfyller kriterierna för skolskjuts. Skolskjutsen kan se ut på olika sätt. Inom vissa områden beviljas skolskjuts med vanlig linjetrafik, i andra områden kan det vara upphandlad skolbuss eller skoltaxi.

Ansökan om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts ska göras inför varje läsår av blivande elever i förskoleklass och samtliga elever med växelvis boende.

Ansökan om skolskjuts bör inkomma senast den 31 maj för att skolskjutsen ska kunna garanteras från läsårets start. Om ansökan inkommer senare kanske skolskjutsen inte kommer igång förrän efter terminen börjat.

För nytt läsår sker ingen generell ansökan kring skolskjuts. Kommunen använder ett verksamhetssystem som automatiskt tilldelar rätten till skolskjuts. Elever med tidigare beslut om skolskjuts kan förändras då till exempel elever som övergår till årskurs 3 respektive årskurs 7 får ändrade reglerna för avstånd. Ingen speciell information skickas till dessa elever. Andra orsaker till förändring kan vara att turer förändras och att hållplatser blir på annan plats än tidigare. Om ni är osäker på om ert barn har rätt till skolskjuts, skicka e-post med förfrågan.

En ny ansökan ska dock skickas in för elever som flyttar eller gör ett skolbyte.

Avståndsgränser

Elever i förskoleklass och grundskola har rätt till skolskjuts om färdvägen till skolområdet från hemmet överstiger:

  • 2 km för elever i förskoleklass och årskurs 1-2
  • 3 km för elever i årskurs 3-6
  • 4 km för elever i årskurs 7-9

Med färdväg eller skolväg menas den kortaste användbara gångvägen, cykelvägen eller bilvägen mellan hemmet och skolområdet.

Skolbussens eller skoltaxins färdväg avgör var eleven ska stiga av och på skjutsen. Längsta gångavstånd till anvisad påstigningsplats för skolskjutsen är:

  • 2 km för elever i förskoleklass och årskurs 1-2
  • 3 km för elever i årskurs 3-9

Fler skäl som kan ge rätt till skolskjuts

Det finns andra anledningar än avståndet som kan göra att ditt barn har rätt till skolskjuts. Det kan vara om färdvägen bedöms vara trafikfarlig och riskfylld utöver det normala, om eleven har en funktionsnedsättning som gör att hen har väsentliga svårigheter att ta sig till och från skolan eller om det finns andra särskilda omständigheter.

Om en elev inte uppfyller avståndskriterierna men skolskjuts önskas utifrån skäl som funktionsnedsättning, barnets fysiska/psykiska nivå eller annan särskild omständighet så ska vårdnadshavare vända sig till skolområdets elevhälsa. Elevhälsan gör en individuell prövning i ärendet och kan då skicka underlag för beslut till kommunens handläggare av skolskjuts.

Om en elev inte uppfyller avståndskriterierna men skolskjuts önskas utifrån skäl som rör trafikförhållanden ska en särskild ansökan skickas in gällande detta.

Växelvis boende

Vid växelvis boende gäller särskilda regler för boendets omfattning. Växelvis boende ska vara ett varaktigt och fast arrangemang och barnet ska bo ungefär lika mycket hos båda föräldrarna.

Ansökan om växelvis skolskjuts görs inför varje läsår. Uppgifter om hur boendet och behovet av skolskjuts är fördelat ska lämnas in till kommunens handläggare inför varje läsår vid ansökan. Om några ändringar görs under läsåret så ska vårdnadshavare meddela skolskjutshandläggare om detta.

Val av annan skola än placeringskolan

En särskild ansökan ska lämnas in om skolskjuts önskas för en elev som har valt en fristående skola eller en annan kommunal skola än den som kommunen har anvisat. I dessa fall har eleven rätt till skolskjuts endast om det inte medför ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. Det betyder att skolskjutsen inte får kosta mer eller vara svårare att ordna för kommunen än vad den hade gjort om eleven gått på sin placeringsskola.

Vid placering på fritidshem

Ingen skolskjuts ordnas mellan elevens hem och fritids. Resa till och från fritidshem ansvarar vårdnadshavare för.

Synpunkter på tilldelad skolskjuts

Funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet

Om vårdnadshavare anser att tilldelad skolskjuts inte är lämplig för barnet på grund av orsaker som rör funktionsnedsättning, barnets fysiska/psykiska nivå eller annan särskild omständighet så ska kontakt tas med skolområdets elevhälsa. Elevhälsan gör en individuell prövning i ärendet och kan då skicka underlag för beslut till kommunens handläggare av skolskjuts.

Trafikförhållanden

Om vårdnadshavare anser att tilldelad skolskjuts inte är lämplig för barnet på grund av orsaker som rör till exempel färdväg till hållplats, färdväg till/från skolan eller situationen kring på/avstigningsplats, ska kontakt tas med kommunens skolskjutshandläggare. Meddela skolskjutshandläggare via e-post om vad ni ogillar med verkställigheten av skolskjuts. Handläggaren kommer då att göra en individuell prövning av ert ärende och fatta ett formellt beslut som kan överklagas.

Föreskrifter och villkor för skolskjuts

Här kan ni ta del av kommunens skolskjutsreglemente som innehåller gällande regelverk för skolskjuts. Länk till generella föreskrifter och villkor för skolskjuts och elevresor.PDF

Skolskjuts regleras även av lagen. Du kan läsa mer om regler för skolskjuts i 10 kap. skollagen.länk till annan webbplats

Ansökan om skolskjuts görs enklast via webformulär.

Om du skriver ut ansökan ska den skickas till:
Örnköldsviks kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Trafikenheten Skolskjuts
891 88 Örnsköldsvik

Överenskommelse om ersättning för självskjuts

Överenskommelse om självskjuts innebär att vårdnadshavare mot viss ersättning från kommunen tar över det dagliga ansvaret för skolskjutsen. En sådan överenskommelse kan skrivas när någon annan skolskjuts inte är möjlig. Ersättningen följer den skattefria delen av de normer som gäller för bilersättning.

När en överenskommelse om ersättning för självskjuts har gjorts, ska vårdnadshavare fylla i och lämna in Blankett för bilersättning - självskjuts som alternativ skolskjutsPDF för att rapportera vilka resor som gjorts och begära ersättning för dessa. 

Ungdomskort

Ansökan om Ungdomskort kan göras av alla som åker linjetrafik till/från skolan och är mellan 7-19 år.

Borttappat färdbevis

Elever som har rätt till skolskjuts med linjetrafik och tappar sitt ungdomskort eller skolkort har möjlighet att tillfälligt låna ett färdbevis på skolans expedition.

Sidan uppdaterades

2020-07-30

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Trafikenheten
Handläggare
0660-880 05

Skicka e-post