Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

ቤትትምህርቲን ኣወሃህባ ትምህርቲን

Skola och utbildning

ናይቲ ኮሙን ምምሕዳር-ትምህርቲ፤ ኣብቲ ኩምን ንዚካየድ ኩሉ ንጥፈታት ዓይነት ትምህርቲ፤ ካብ ናይ ንኣሽቱ ክሳብ ናይ ዓበይቲ ቤትትምህርቲ ዘመሓድር እዩ። ግላዊ ኣብያተትምህርቲ፤ ካብ ክፍሊ-መላመዲ ክሳብ ጂምናስዩም ውን ኣሎ።  

መዋእለ-ህጻናት
ኣብ መዋእለ-ህጻናት፤ ነቶም ንኣሽቱ ሕጻናት፤ ብምሁራት መምሃራን እናተመርሐ ዚግበረሎም ፔዳጎጂያዊ ንጥፈታት እዩ። መዋእለ-ህጻናት ናይ ገዛእ ርእሱ ዝኾነ መደብ-ትምህርቲ ኣሎዎ።

ካብ 1-5 ዝዕድሚኦም ቈልዑ፤ ወለዶም ዝሰርሑ ወይ ዚመሃሩ ምስ ዚኾኑ፤ ቦታ ክረኽቡ መሰል ኣሎዎም። ወለዲ ሓድሽ ውላድ ረኺቦም፤ ኣብ ናይ ወላድነት-ዕረፍቲ ምስ ዚህልዉ፤ እቲ ዝዓበየ ቈልዓ፤ ኣብ ሰሙን ን15 ሰዓታት፤ ኣብቲ መዋዛለ-ህጻናት ክኸይድ መሰል ኣሎዎ። እዚ ድማ፡ ነቶም ኣብ ስራሕ ምድላይ ዚርከቡ ወለዲ ውን የገልግል እዩ። እቶም ዚሰርሑን ዚመሃሩን ወለዲ፤ ነቲ ቦታ ናይ መዋእለ-ህጻናት ይኸፍልሉ እዮም። እቲ ክፍሊት ድማ፤ ከከምቲ ብዝሒ እቶት ናይ ወለዲ ተራእዩ ይስላዕ።

ኩሎም ካብ 3 ክሳብ 5 ዓመት ዝኾኑ ቈልዑ፤ ከይከፈሉ ን15 ሰዓታት ኣብ ሰሙን፤ ኣብ ትምህርታዊ ንጥፈታት ክካፈሉ መሰል ኣሎዎም። እዚ ድማ ”ሓፈሻዊ መዋእለ-ህጻናት” ይበሃል። እዚ ድማ ወለድኻ ይስርሑ ወይ ኣይስርሑ፤ ዚፍቀደልካ ነገር እዩ። እዚ ”ሓፈሻዊ መዋእለ-ህጻናት” ዚፍቀደልካ፤ ካብ ወርሒ መስከረም ጀሚሩ ክሳብ ወርሒ ጉንበት፤ ኣብ ዘሎ ጊዜ እዩ። ናይ ”መዋእለ-ህጻናት” ኣብያተትምህርቲ፤ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ተዘርጊሑ ኣሎ እዩ። ሓደ ነቶም ኣብ ጊዜ ለይቲን ኣብ ጊዜ ዕረፍቲን ዚሰርሑ ወለዲ፤ ክፉት ዝኾነ መዋእለ-ህጻናት'ውን ኣሎ።

ኣብ ጃንሰል፡ጊድዮን ቢዮርናን ክፉት መዋእለ ህጻናት ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣሎ። ኣብቲ ልሙድ መዋእለ ህጻናት ዘይተመዝገበ ቆልዓ ናብዚ ምስ ኣላዪኡ ክመጽእ ይኽእል። ኣቐዲምካ ከምትመጽእ ምንጋር ኣየድልን። ምምጻእ ጥራሕ ኢዩ ዘድሊ። እዚ መዋእለ ህጻናት ኣብ ሰሙን ኣርባዕተ መዓልቲ ቅድሚ ቀትሪ ክፉት ኢዩ። ናብዚ መዋእለ ህጻናት ምምጻእ ገንዘብ ምኽፋል ኣየድልን ኢዩ።

ኣብ መዋእለ-ህጻናት ቦታ ንምርካብ ክተመልክት እንተ ደሊኻ፤ ብኤ-ሸንስት ኣብቲ ናይ ኮሙን ኣድራሻ ኢንተርነት ክትገብሮ ትኽእል። (e-tjänst på kommunens webbplats) እቲ ዚምላእ ብቛንቋ ሽወደን እዩ። ናብቲ ኮሙን ብቑጽሪ ስልኪ 0660 – 880 00 እንተ ደዊልካ ውን፤ ምስቶም ምልክታኻ ዚቕበሉ ሰብ ንኽትራኸብ፤ ሓገዝ ክትረክብ ኢኻ። ኣብቲ እትደልዮ ጊዜ ቦታ ንምርካብ፤ እንተ ደንጐየ 4 ወርሒ ኣቐዲምካ ነቲ ምልክታ ክተእትዎ የድልየካ።

ኣብ ቅድመ-ትምህርቲ ክፍለ-መላመዲ ንምርካብ
ኣብታ ውላድካ 6 ዓመት ዝመልኣላ ዓመት፤ እቲ ኮሙን ናይ ቅድመ-ትምህርቲ ክፍሊ-መላመዲ ቦታ ኣዳልዩ ከም ዘሎ ዚሕብር ደብዳበ፤ ናብ ወለዲ ይልእኽ። ኣብ ክፍሊ-መላመዲ ቤትትምህርቲ ምኻድ፤ ብነጻ ድሌት ናትካ ዚግበር ኮይኑ፤ ነቲ ቈልዓ ቅድሚ1ይ ክፍሊ ምጅማሩ፤ ናይ ትምህርቲ ድሌቱ ንምብግጋስን መሰረት ንምሃብን ዝዓለመ እዩ።

መባእታዊ ቤትትምህርቲ
ኣብ ሽወደን ኩሎም ቈልዑ ኣብታ 7 ዓመት ዝመልኡላ ዓመት ትምህርቲ ክጅምሩ ይግብኦም። መባእዊ ቤትትምህርቲ ን9 ዓመት ዚወሃብ፤ ክሳብ ወዲ 16 ትኸውን ብግዴታ እትመሃሮ ትምህርቲ እዩ። እቶም ኣብዚ ኮሙን ምዝጉባት ዝኾኑ፤ 7 ዓመት ምስ መልኡ፤ ትምህርቲ ንምጅማር መጸዋዕታ ይልኣኸሎም እዩ። እቶም ወለዲ ካልእ ፍሉይ ድሌት ምስ ዘየቕርቡ፤ እቲ ቈልዓ ኣብ ሓደ ንገዝኡ ቀረባ ዝኾነ ቤትትምህርቲ ይምደብ።

ኣብ ናይ ትምህርቲ ዕድመ ዘሎዉ ቈልዑ ሒዝካ፤ ናብዚ ኮሙንዚ ምስ ትግዕዝ፤ ባዕልኻ ምስቲ ኣብ ቀረባኻ ዘሎ ቤትጽሕፈት ኣብያተትምህርቲ ርክብ ግበር። ኣበየናይ ናይ ትምህርቲ ከባቢ ከም እትነብር ዘይትፈልጥ ምስ ትኸውን፤ ናብቲ ናይ ኮሙን ስልኪ 0660-880 00 ደዊልካ ሕተትሞ፤ ሓገዝ ክትረክብ ኢኻ።

”ፍሪቲድስ-ሄም” (ናይ ነጻ ጊዜ ኣዳራሽ)
እዚ ”ፍሪቲድስ-ሄም” ዚበሃል ናይ ነጻ ጊዜ ኣዳራሽ፤ ነቶም ካብ 6-13 ዝዕድሚኦም ቈልዑ፤ ቅድሚ ትምህርቲ ምጅማሩ ወይ ብድሕሪ ናይ ትምህርቲ ሰዓታት፤ እናተሓለዉ ኪጸንሑሉ ዚኽእሉ ገዛ እዩ። ኣብዚ ድማ ብምሁራት ሰራሕተኛታት፤ ብመሰረት እቲ መደብ ትምህርቲ ዝተዳለወ ንጥፈታት ይካየደሎም። እዚ ”ፍሪቲድስ-ሄም” እዚ፤ ምስቲ ቤትትምህርቲ ዝተተሓሓዘ ወይ ኣብ ቀረብኡ ኣብ ዚርከብ ቦታ ዝቖመ እዩ። ወለዲ ነዚ ደቆም ዝጸንሑሉ ናይ ”ፍሪቲድስ-ሄም” ቦታ፤ ገንዘብ ይኸፍልሉ እዮም።

ኣብ ”ፍሪቲድስ-ሄም” (ናይ ነጻ ጊዜ ኣዳራሽ) ቦታ ንምርካብ፤ ኣብቲ ናይ ኮሙን፤ ኣድራሻ ኢንተርነት ዚርከብ ኦርኒክ ብምምላእ፤ ክትገብሮ ትኽእል (kommunens webbplats) ኢኻ። እቲ ዚምላእ ብቛንቋ ሽወደን እዩ። ናብቲ ኮሙን ብቑጽሪ ስልኪ 0660 – 880 00 ደዊልካ ውን፤ ምስቶም ምልክታኻ ዚቕበሉ ሰብ ንኽትራኸብ፤ ሓገዝ ክትረክብ ኢኻ።

ቤትትምህርቲ-ባህሊን ቤትትምህርቲ-ቴክኒክን
ናይዚ ኮሙን ቤትትምህርቲ-ባህሊን ቤትትምህርቲ-ቴክኒንክ፤ ምልክታ ኣእቲኻ፤ ካብቲ ናይ ትምህርቲ ጊዜ ወጻኢ፤ ብድሌታካ እትሳተፎ ንጥፈታት እዩ።

ፍሉይ-ቤትምህርቲ 
ኣብ ትምህርቶም ተወሳኺ ሓገዝ ዘድልዮም ተመሃሮ፤ ብቐዳምነት ኣብ ጥቓ ቤቶም ዚርከብ ቤትትምህርቲ እዮም ዚኸዱ። እቶም ከቢድ ናይ ስንክልና ዘሎዎም ተመሃሮ ግን፤ መጽናዕቲ ድሕሪ ምግባርን፤ ብናይ ወለዶም ፍቓድን፤ ኣብ ሓደ ፍሉይ-ቤትትምህርቲ ቦታ ይፍቀደሎም። እቲ ምኽንያት ስንክልንኦም፤ ሕክማንዊ፤ ስነ-ኣእምሮኣዊ፤ ስነ-ትምህርታዊ ወይ ማሕበራዊ ምኽንያት ኮይኑ፤ እቲ ፍሉይ-ቤትምህርቲ፤ ነቲ ምዕባለን ምቕሳም-ትምህርቲን ዝሓሸ ኩነት ክፈጥረሎም ይኽእል እዩ፤ ተባሂሉ ስለ ዝተገምገመ እዩ።

2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ/ጂምናስዩም
ቤትትምህርቲ ጂምናስዩም ብድሌትካ እትመሃሮ ይኹን እምበር፤ ብዙሓት መንእሰያት ግን ብድሕሪ መባእታዊ ቤትትምህርቲ ንምቕጻል ይመርጹ እዮም። ቤትትምህርቲ ጂምናስዩም ንዝለዓለ ቤትትምህርቲ ዘዳልወካ ኮይኑ፤ መብዛሕትኡ ጊዜ ውን፤ ኣብ ናይ ስራሕ-ዓለም ንምእታው፤ ሓደ ካብቲ ቅድመ-ኩነት እዩ።

ናይ ጂምናስዩም ቤትትምህርቲ ን3 ዓመታት ዚቕጽል ኮይኑ፤ ክልሰ-ሓሳባዊን ግብራዊን መስመራት ትምህርቲ ዝሓዘ እዩ። ናይ ስፖርት ጂምናስዩም፤ ብዝልዓለ ደረጃ ስፖርት ንዚከታተሉ መንእሰያት፤ ማዕረ-ማዕረ ምስቲ ካልእ ትምህርቲ ዝመሃሩሉ እዩ። እዚ ናይ ኦርንሾልድስቪክ ኮሙን ጂምናስዩም፤ ኣብ ”ፓርክስኩላን” (Parkskolan) ከምኡውን ኣብ ”ኖላስኮላን” (Nolaskolan) ይርከብ።

ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ
”ካምፑስ-ኦርንሾልድስቪክ” (Campus Örnsköldsvik) ምስ ናይ ”ኡመዮ-ዩኒቨርሲቲ” ብምትሕግጋዝ፤ ብኸፊል ሞያዊ ኮለጅ፤ ብኸፊል ድማ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲታትን ስነ-ምርምርን ዘጠቓልል እዩ። ብኻልኦት ኣብያተትምህርቲ ንዝዳሎ ትምህርቲታት ውን ”ብኮረስፖንደንስ” ንምምሃር ዕድል ዚኸፍት እዩ።

”ካምፑስ” ኣብ ማእከል ኦርንሾልድስቪክ፤ ኣብ ጥቓ ኣውቶቡሳትን ባቡራትን ይርከብ። ተመሃሮ መቐመጢ ቤት ክረኽቡ ውሑሳት እዮም፤ ክራይ ገዝኦም ግን ባዕላቶም እዮም ዝኸፍሉ።

ቤትትምህርቲ በጽሕታት መገምገሚ-ፍልጠትን
እቶም ናይ መባእታዊ-ቤትትምህርቲ ወይ ናይ ጂምናስዩም ደረጃ ፍልጠት ዘይብሎም በጽሒታት፤ ንፍልጠቶም ንኽምልኡሉ ዕድል ይወሃቦም እዩ። ኣብ ኦርንሾልድስቪክ ምዝጉብ ዝኾነ ሰብ፤ ኣብታ 20 ዓመት ዝመልኣላ ዓመት ዘላ ቀውዒ፤ ኣብ ቤትትምህርቲ በጽሕታት ክጅምር ብቑዕ እዩ። እቲ መባእታዊ-ትምህርቲ ብነጻ ዚወሃብ እዩ። ኣብቲ ብጂምናስዩም ደረጃ ዚወሃብ ትምህርቲ ግን፤ ነቲ መምሃሪኻ ዝኸውን መሳርሒታትን መጻሕፍቲን፤ ባዕልኻ ኢኻ ትገዝኦ።

እቲ ብናይ ካልእ ሃገር ትምህርታዊ-ስርዓት ወይ ብኻልእ ኣገባብ ብቕዓት ዘጥረየ ሰብ፤ ፍልጠቱ ዝግምገመሉ ዕድል ክወሃቦ ይኽእል እዩ። ብድሕሪቲ ናይ ፍልጠት ግምገማ መስርሕ ድማ፤ እቲ ዚምልከቶ ሰብ ናይ ብቕዓቱ ምስክር ወረቐት ክወሃቦ ይኽእል እዩ። ንቤትትምህርቲ በጽሕታት፤ ብቑጽሪ ቴሌፎን 0660-889 00 ተራኸቦም።

ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛታት ”ኤስ.ኤፍ.ኢ” (sfi)
እቲ ቤትትምህርቲ በጽሒታት፤ ነቶም መባእታዊ ፍልጠት ቋንቋ ሽወደን ዘይብሎም ወጻእተኛታት፤ ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛታት ”ኤስ.ኤፍ.ኢ”፤ የዳሉ እዩ።እቲ ዚወሃብ ትምህርቲ ድማ፤ ብዛዕባ ሕብረተሰብ ሽወደንን ብዛዕባ ናይ ስራሕ-ዓለምን ውን ፍልጠት ዘስንቕ እዩ።

ኣብ ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛታት ”ኤስ.ኤፍ.ኢ” ንኽትሳተፍ፤ ብውሑዱ 16 ዓመት ክትመልእ፤ ኣብዚ ኮሙንዚ ምዝጉብ፤ ምሉእ መንነት-ቁጽሪ ዘሎካን ክትከውን ይግባእ። እቲ ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛታት ”ኤስ.ኤፍ.ኢ”፤ ምስ ስራሕ ወይ ልምምድ-ስራሕ ውን ኣዛኒቕካ ክተተግብሮ ትኽእል ኢኻ። እቲ ትምህርቲ ብነጻ ዚወሃብ ኣገልግሎት እዩ።

ርክብ፡-
ብዛዕባ ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛታት ”ኤስ.ኤፍ.ኢ”፤ ዝበለጸ ክትፈልጥ ምስ ትደሊ፤ ምስታ ናይ ቤትምህርቲ በጽሕታት ኣማኻሪት (kurator)፤ ብቑጽሪ ቴሌፎን 0660-889 000 ተራኸብ።

Sidan uppdaterades

2017-12-28

Sidansvarig: