Samordning genom nätverksträffar - NätSam

NätSam är ett forum där Örnsköldsviks kommun och landstingets barn- och ungdomspsykiatri (BUP) samverkar kring insatser för barn, 3-16 år, med beteendeproblem. Modellen går ut på att samordna insatser från flera verksamheter som är engagerade i barnens situation för att tillsammans med hemmet nå en gemensam plattform med rätt stöd och profession.

Fokus på barn med problemskapande beteende
NätSam fokuserar på barn och ungdomar i åldern 3-16 år som har ett problemskapande beteende och behöver stöd från flera verksamheter. Med problemskapande beteende menas ett beteende som på olika sätt medför svårigheter för alla inblandade. Det kan handla om att barnet har:

  • svårt att samspela med andra barn och vuxna
  • svårt att förhålla sig till rådande normer och regler, exempelvis i skolan, med familjen eller på fritiden
  • svårt med uppmärksamhet och koncentration
  • ett aggressivt beteende där hot, våld och fula ord är vanligt förekommande.

Erbjuder råd, stöd och samordning
NätSams insatser syftar till att skapa en gynnsam, positiv och långsiktig förändring, främst för barnet, men också för barnets omgivning. NätSam kan hjälpa till med att:

  • ge råd och stöd till föräldrar/vårdnadshavare, barn och andra vuxna kring barnet
  • vidarebefordra frågor inom nätverket
  • vidga perspektivet
  • vid behov lotsa vidare
  • samordna samhällets stöd till föräldrar/vårdnadshavare
  • erbjuda stöd i form av nätverksarbete till vårdnadshavarna.

Arbetar på föräldrarnas initiativ
NätSam är ett frivilligt stöd som endast arbetar på uppdrag av barnets föräldrar/vårdnadshavare. Nätverkets insatser avslutas när samverkan mellan de samhällsinstanser som ska stödja föräldrarna fungerar självgående eller när andra insatser bedöms som mer lämpliga.

Sidan uppdaterades

2019-03-12

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Mer information