Du är här:

Budget 2020 i korthet

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2019 om budget för 2020. Budgeten finns att ta del av i sin helhet under Ekonomi och budget. Här följer ett kortare sammandrag av långsiktiga prioriteringar och insatser i närtid:

Kommunstyrelsens prioriterade områden är bland annat ett stärkt företagsklimat med en tiopunktssatsning mot näringslivet. Bygdernas utvecklingsarbete genom lokala Bygdsam-föreningar ska stödjas. Kommunen ska verka för fler bostäder och stimulera tillskapandet av nya trygghetsboenden. Planeringen för 90 nya vård- och omsorgsplatser samt nya platser inom korttids-och barnboende inom LSS fortsätter. Underhållet av kommunens egna fastigheter prioriteras och en fastighetsöversyn ska genomföras.

Riktade satsningar mot ungdomar, långtidsarbetslösa och personer med nedsatt arbetsförmåga fortsätter, liksom arbetet för att tillgängliggöra högre utbildningar och säkra kompetensförsörjning till Örnsköldsvik. Arbetet för att heltidsanställning ska vara norm för kommunens anställda löper vidare.

Digitalisering och bredbandssatningar blir fortsatt viktiga.

Bildningsnämndens verksamhet tar sin utgångspunkt i ett lärande för livet, att kommunen ska vara högt rankad vad gäller elevernas meritvärden och att alla barn ska känna sig trygga i skolan. Lärarkåren prioriteras genom kontinuerlig fortbildning, en satsning på lärarassistenter föreslås ge mer utrymme för lärarnas pedagogiska arbete.

Skolan ska möta trenden med psykisk ohälsa och hitta nya metoder för att upptäcka elever som mår dåligt. Barn med behov av stöd ska få det i så tidigt skede som möjligt. Den öppna förskolan som drivs i samarbete med välfärdsförvaltningen fyller en viktig funktion.

Arbetet med att höja skolmiljöernas standard fortsätter och fler nya förskolor planeras. Kulturskolans verksamhet ska breddas och även fortsatt vara avgiftsfri. Arbetet för en sammanhållen gymnasieskola löper vidare

Omsorgsnämndens prioriterade områden är främja hälsa hos äldre och personer med funktionsnedsättning samt att bygga och omvandla boenden så att de möter dagens krav på funktionalitet och trygghet. Möjlighet att upphandla hemtjänst eller särskilt boende ska prövas. Nya möjligheter till sysselsättning skapas inom daglig verksamhet. Fler boenden inom LSS tillskapas.

Stöd ska ges till ideella krafter som erbjuder mötesplatser och aktiviteter för social samvaro. Träffpunkterna ska tydligare riktas mot personer som fortfarande bor kvar i eget hem. Verksamheten ska ha en folkhälsofrämjande inriktning och stimulera till förebyggande friskvård. .

Utveckling av e-tjänster och tekniska lösningar som förenklar för vårdtagare och medarbetare går vidare. Fortsatt arbete för kompetensförsörjning, attraktiva arbetsvillkor, heltider och renodlade arbetsuppgifter.

Humanistiska nämnden ska stödja barn, ungdomar och vuxna efter behov. Allas möjlighet till egen försörjning prioriteras. I samverkan med andra aktörer arbeta för minskat utanförskap, särskilt prioriterade är unga och personer med funktionsnedsättning. Nyanländas kompetens ska tas tillvara för att stärka tillväxt och integration. Nya arbetssätt behöver utvecklas för att kompensera minskade statliga satsningar som exempelvis extratjänster.

Den sociala barnavården fokuserar på goda skolresultat som en stärkande faktor. Barn och unga ska få stöd i tidigt skede. Resurser som familjecentralen, gemensam familjehemsorganisation och Barnahus utvecklas vidare. Externa placeringar inom hem för vård och boende bör minimeras. Förutsättningar att ha egna HVB-hem i kommunen utreds. Arbetet för att motverka våld i nära relationer fortsätter.

Samhällsbyggnadsnämndens prioriterade områden är fortsatt förbättrad service till näringsliv och allmänhet, bland annat kortare handläggningstider inom detaljplaner och bygglovsärenden. Tillväxten ska främjas samtidigt som samhällsplaneringen anpassas till klimatförändringar och hållbarhet. Kollektivt resande stimuleras, infrastruktur för elfordon byggs ut liksom gång- och cykelvägar, exempelvis påbörjas bygge av GC-väg i Bonäset.

Samverkan för en levande stadsmilö fortsätter, under året görs en satsning kring torg. Att skapa trygga utemiljöer och gångstråk samt att arbeta brottförebyggande är fortsatt viktiga fokusområden. Nya lösningar och samverkansmöjligheter prövas för att säkerställa bemanning vid deltidsbrandstationerna.

Kultur- och fritidsnämndens prioriterade områden är bredd- och ungdomsverksamhet och likvärdiga förutsättningar till deltagande. Idrott och kultur ska vara tillgängligt för alla barn och unga. Möjligheten till spontana aktiviteter ska öka, bland annat genom nya aktivitetsytor och fler utegym. Under mandatperioden utvecklas en ”fritidsbank” för gratis lån av utrustning.

Kulturarvets värden lyfts fram och arbetet för att skapa ett kulturnav utifrån behovet av ändamålsenliga kulturlokaler fortsätter. Bygge av ny simhall vid Paradiset påbörjas.

Större investeringar som prioriteras under mandatperioden 2019-2022 är bland annat ny simhall, kulturnav, vård- och omsorgsboende i Sidensjö, korttids- och gruppboende inom LSS, fortsatt utbyggnad av förskolor, påbörja ny skola i Björna samt att skapa en sammanhållen gymnasieskola. De skattefinansierade investeringarna 2020 är budgeterade till 309 miljoner kronor.


Kompletterande information
Ekonomiska mål för mandatperioden

Resultatbudget (beräknade kostnader och intäkter 2020)

Så fördelas pengarna mellan kommunens verksamheter

Budget 2020 i sin helhet PDF


Sidan uppdaterades

2019-07-19

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Mikael Öhrling
Ekonomidirektör
0660 - 881 71
Skicka e-post

Marie Edlund
Redovisningschef
0660 - 886 97
Skicka e-post

Marlene Hörnkvist
Ekonom
0660 - 881 70
Skicka e-post