Du är här:

Budget 2019 i korthet

Kommunfullmäktige beslutade i november 2018 om budget för 2019. Budgeten finns att ta del av i sin helhet under Ekonomi och budget.PDF Här följer ett kortare sammandrag av långsiktiga prioriteringar och insatser i närtid:

Kommunstyrelsens prioriterade områden är bland annat att stödja  bygdernas utvecklingsarbete, utveckla kommunens företagsservice och medverka till en stärkt besöksnäring i Höga kusten. Skolmiljöer ska rustas och underhållet säkras. Nya vård- och omsorgsboenden planeras och skapande av trygghetsboenden stimuleras. Extratjänster och riktade satsningar mot ungdomar, långtidsarbetslösa och personer med nedsatt arbetsförmåga fortsätter, liksom ett generellt arbete för kompetensförsörjning till Örnsköldsvik. Även arbetet för att heltidsanställningar ska vara norm för kommunens anställda löper vidare.

Bildningsnämndens prioriterade områden är kompetensutveckling för lärarna och fler vuxna i skolan. Skolan ska möta trenden med psykisk ohälsa och hitta nya metoder för att upptäcka elever som mår dåligt. Tidigt stöd ska ges till elever som särskilt behöver det. Fortsatt arbete med skolmiljöernas standard. Ängsmarkens förskola färdigställs och fler förskolor planeras. Bredbynskolan och Höglidenskolan färdigställs. Grundsärskolan samlas på Ängetskolan. Fortsatt arbete för en sammanhållen gymnasieskola. Satsning för elevers digitala kompetens samt att alla elever ska nå grundläggande behörighet till högre studier. Vuxenutbildning och SFI ska utvecklas. Örnsköldsvik ska vara bland landets bästa skolkommuner 2020.

Omsorgsnämndens prioriterade områden är fortsatt arbete för kompetensförsörjning, attraktiva arbetsvillkor, heltider och renodlade arbetsuppgifter med fokus på vårdtagaren. Möjlighet att upphandla hemtjänst eller särskilt boende prövas. Det mobila teamet permanentas för en trygg hemgång efter sjukhusvistelse. Utveckling av e-tjänster och tekniska lösningar som förenklar för vårdtagare och medarbetare. Nya möjligheter till sysselsättning skapas inom daglig verksamhet. Under mandatperioden planeras för 90 nya vård- och omsorgsplatser.

Humanistiska nämnden prioriterar särskilt unga och personer med funktionsnedsättning. Extra fokus läggs på unga placerade i HVB- eller familjehem. Barn och unga ska få stöd i tidigt skede. Den sociala barnavården fokuserar på goda skolresultat som en stärkande faktor. Möjligheter till praktik och arbete ska stärkas under nyanländas etableringstid exempelvis genom etableringslots och utvecklad extern samverkan. En modell för hemtjänstinsatser utan behovsprövning ska tas fram. Nya grupp- och korttidsboenden inom LSS påbörjas.

Samhällsbyggnadsnämndens prioriterade områden är fortsatt förbättrad service till näringsliv och allmänhet. Samhällsplaneringen anpassas till klimatförändringar och hållbarhet. Gång- och cykelväg i Bonäset påbörjas, infrastruktur för elfordon byggs ut, kollektivt resande stimuleras. Fortsatt satsning på brottsförebyggande, trygga utemiljöer och säkra trafiklösningar vid skolor. Lekparker/generationsmötesplatser färdigställs i Sörliden och Skorped. Nya lösningar prövas för att säkerställa bemanning vid deltidsbrandstationerna.

Kultur- och fritidsnämndens prioriterade områden är bredd- och ungdomsverksamhet och likvärdiga förutsättningar till deltagande. Tillgängligheten till anläggningar och friluftsområden ska öka. Hållbarhet, skötsel och underhåll prioriteras. Kommunen ska stödja en mångfald av aktörer och erbjuda fritidsaktiviteter och sociala mötesplatser som möter dagens behov. Kulturarvens värden lyfts fram och arbetet för att skapa ett kulturnav fortsätter. Bygge av ny simhall vid Paradiset påbörjas. Under mandatperioden utvecklas en ”fritidsbank” för gratis lån av utrustning.

Större investeringar under 2019 är bland annat ny simhall, vård- och omsorgsboende i Sidensjö, förskola i Högland, korttids- och gruppboende inom LSS. Hösten 2019 är också tidigare stora investeringar Bredbynskolan, Höglidenskolan och Ängsmarkens förskola klara att tas i bruk.

 

Kompletterande information
Ekonomiska mål för mandatperioden

Resultatbudget (beräknade kostnader och intäkter 2019)

Så fördelas pengarna mellan kommunens verksamheter

Hela Budget 2019 i fullängdPDF

 

Sidan uppdaterades

2018-12-19

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Mikael Öhrling
Ekonomidirektör
0660 - 881 71
Skicka e-post

Marie Edlund
Redovisningschef
0660 - 886 97
Skicka e-post

Marlene Hörnkvist
Ekonom
0660 - 881 70
Skicka e-post