Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Nämnder

Bildningsnämnden

Bildningsnämndens främsta uppgift är att ge barn och ungdomar grundläggande kunskaper och färdigheter för att klara morgondagens samhälle. Målen anges i statliga läroplaner och kompletteras med den lokala skolplanen.

Nämnden beslutar om utbildningsfrågor av övergripande karaktär.

Bildningsnämnden har ett beredningsutskott som bereder ärenden till nämnden

Bildningsnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare med följande fördelning:2019-2022länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialdemokraterna 6 mandat
Centerpartiet 2 mandat
Moderaterna 2 mandat
Kristdemokraterna 1 mandat
Sverigedemokraterna 1 mandat
Vänsterpartiet 1 mandat.

Bildningsnämndens presidium

Kristoffer Park (S), Ordförande, kristoffer.park@ornskoldsvik.se, 073-025 64 74
Erica Howcroft (S) 1e vice ordförande erika.howcroft@ornskoldsvik.se
Lena Lindgren (C) 2e vice ordförande lena.lindgren@ornskoldsvik.se

Nämndsekreterare
Marie Westerlund
0660-882 70
marie.westerlund@ornskoldsvik.se

E-post till förvaltningen: bildning@ornskoldsvik.se

Humanistiska nämnden

Humanistiska nämnden erbjuder stödinsatser för människor som behöver hjälp en tid, för egen del eller för sin familj, t.ex. genom att höja sin kompetens eller få hjälp med att lösa personliga problem. Humanistiska nämndens ansvarsområde omfattar t.ex. mottagning av nyanlända, socialtjänst samt vissa arbetsmarknads- och rehabiliteringsinsatser.

Humanistiska nämnden har ett utskott, Socialutskottet, som beslutar i individärenden som inte är delegerade till förvaltningen.

Humanistiska nämnden 2019-2022 består av 13 ledamöter och 13 ersättare med följande fördelning:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialdemokraterna 6 mandat
Centerpartiet 3 mandat
Moderaterna 1 mandat
Kristdemokraterna 1 mandat
Sverigedemokraterna 1 mandat
Vänsterpartiet 1 mandat.

Humanistiska nämndens presidium
Carolina Sondell (S) ordförande, carolina.a.sondell@ornskoldsvik.se,
0660-26 50 99
Torbjörn Vestman (S) 1e vice ordförande, torbjorn.vestman@ornskoldsvik.se
Marianne McHardy (M) 2e vice ordförande marianne.mchardy@ornskoldsvik.se

Nämndsekreterare
Inger Nilsson
0660-887 85
inger.nilsson@ornskoldsvik.se

E-post till förvaltningen: valfard@ornskoldsvik.se

Humanistiska nämndens socialutskott

Humanistiska nämnden har utsett ett socialutskott som beslutar i individärenden. Det kan handla om beslut i ärenden som rör socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. De ärenden som behandlas i socialutskottet är i regel sådana som handläggare inte har rätt att fatta beslut om.

Socialutskottet har sammanträden två gånger i månaden. Extra sammanträde kan äga rum om det krävs beslut som inte kan avvaktas.

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten men individer vars ärende behandlas i socialutskottet har rätt att delta för att uttrycka sin åsikt inför kommande beslut.

Kallelse, beslutsunderlag samt protokoll från socialutskottets sammanträden publiceras inte på kommunens hemsida pga. sekretess.

Humanistiska nämndens socialutskott 2019-2022 består av 7 ledamöter och 7 ersättare med följande fördelning:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialdemokraterna 4 mandat
Moderaterna 1 mandat
Centerpartiet 1 mandat
Kristdemokraterna 1 mandat

Nämndsekreterare
Ina Strömberg
0660-882 31
E-post till socialutskottet

Agnetha Aronsson
0660-651 25
E-post till socialutskottet

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämndenska fullgöra kommunens uppgifter under extraordinära händelser. Enligt lagen avses med en extraordinär händelse ”en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarligt störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver skyndsamma insatser från kommun och landsting”.

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinär händelsens art och omfattning. När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd.

Krisledningsnämnden består av 7 ledamöter som ingår i kommunstyrelsens arbetsutskott samt 23 ersättare. med följande fördelning:2019-2022länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialdemokraterna 4 mandat
Centerpartiet 1 mandat
Moderaterna 1 mandat
Kristdemokraterna 1 mandat

Krisledningsnämndens presidium

Per Nylén (S), ordförande, per.nylen@ornskoldsvik.se , 0660-881 57
Anna-Belle Strömberg, 1e vice ordförande, anna-belle.stromberg@ornskoldsvik.se, 0660-881 53
Anna-Britta Åkerlind, 2e vice ordförande, anna-britta.akerlind@ornskoldsvik.se, 0660-882 06

Nämndsekreterare
Matti Ohlsson
0660-887 00
matti.ohlsson@ornskoldsvik.se

E-post till förvaltningen: kommunledning@ornskoldsvik.se  

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens mål inom - politiken för det civila samhället, kulturpolitiken, idrottspolitiken samt friluftspolitiken. - Nämnden har också uppdraget att särskilt bevaka och förmedla kunskap till kommunens övriga ansvarsområden om barnpolitiken och ungdomspolitiken.

Kultur- och fritidsnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare med följande fördelning:2019-2022länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialdemokraterna 6 mandat
Centerpartiet 2 mandat
Moderaterna 1 mandat
Kristdemokraterna 2 mandat
Sverigedemokraterna 1 mandat
Vänsterpartiet 1 mandat.

Kultur- och fritidsnämndens presidium

Eva Sonidsson (S), Ordförande eva.sonidsson@ornskoldsvik.se
Zenitha Nordfjell (S) 1e vice ordförande zenitha.nordfjell@ornskoldsvik.se
Maria Gulliksson (KD) 2e vice ordförande maria.gulliksson@ornskoldsvik.se

Nämndsekreterare
Anna Thors,
0660-881 19
anna.thors@ornskoldsvik.se

E-post till förvaltningen: samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden fullgör uppgifter som rör myndighetsutövning mot samhällsbyggnadsnämndens egna verksamheter.

Myndighetsnämnden består av 7 ledamöter och 23 ersättare med följande fördelning av ledamöterna:2019-2022länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialdemokraterna 4 mandat
Centerpartiet 1 mandat
Moderaterna 1 mandat
Kristdemokraterna 1 mandat

Myndighetsnämndens presidium

Per Nylén (S), ordförande, per.nylen@ornskoldsvik.se, 0660-881 57
Anna-Belle Strömberg, 1e vice ordförande,
anna-belle.stromberg@ornskoldsvik.se, 0660-881 53
Anna-Britta Åkerlind, 2e vice ordförande, anna-britta.akerlind@ornskoldsvik.se, 0660-882 06

Nämndsekreterare
Emma Grann
0660-888 47
emma.grann@ornskoldsvik.se

E-post till förvaltningen: kommunledning@ornskoldsvik.se

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden har ansvaret för att bistå äldre och funktionshindrade med en god vård och omsorg samt att ge stöd och service när den egna förmågan inte räcker till. Insatserna ska bygga på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet

Omsorgsnämnden ansvarar för uppgifter enligt socialtjänstlagen, SoL, när det gäller vård och omsorg om äldre och människor med funktionshinder. Nämnden ansvarar också för insatser enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nämnden har som vårdgivare ansvaret för att verksamheten uppfyller hälso- och sjukvårdslagens krav på god och säker vård.

Omsorgsnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare med följande fördelning:2019-2022länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialdemokraterna 6 mandat
Centerpartiet 3 mandat
Moderaterna 1 mandat
Kristdemokraterna 1 mandat
Vänsterpartiet 1 mandat
Sverigedemokraterna 1 mandat

Omsorgsnämndens presidium
Anna Sundberg (S) ordförande, anna.a.sundberg@ornskoldsvik.se, 0660-888 10
Tony Olsson (S) 1e vice ordförande, tony.olsson@ornskoldsvik.se
Annica Jonsson (M) 2e vice ordförande annica.h.jonsson@ornskoldsvik.se

Nämndsekreterare
Gabrielle Sellin
gabrielle.sellin@ornskoldsvik.se
0660-888 55

E-post till förvaltningen: valfard@ornskoldsvik.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt särskild lagstiftning inom plan- och byggväsendet, trygghets- och säkerhetsområdet samt inom miljö-, hälso- och naturskyddsområdet. Samhällsbyggnadsnämnden utgör även kommunens räddningsnämnd och är trafiknämnd samt ansvarar för kommunens trafiksäkerhetsarbete.

Samhällsbyggnadsnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare med följande fördelning:2019-2022länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialdemokraterna 6 mandat
Centerpartiet 2 mandat
Moderaterna 1 mandat
Kristdemokraterna 1 mandat
Sverigedemokraterna 1 mandat
Vänsterpartiet 1 mandat.

Samhällsbyggnadsnämndens presidium
Mikael Malmén (S), ordförande, mikael.malmen@ornskoldsvik.se, 0660-881 58
Annika Westin (S), 1e vice ordförande, annika.b.westin@ornskoldsvik.se
Andreas Jansson (C), 2e vice ordförande, andreas.jansson@ornskoldsvik.se

Nämndsekreterare
Caroline Jonsson
0660-884 23
caroline.n.jonsson@ornskoldsvik.se

E-post till förvaltningen: samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

Valnämnden

Valnämndenansvarar på kommunal nivå för genomförande av riksdags-, landstings- och kommunfullmäktigeval. Dessutom ansvarar valnämnden för genomförande av europaparlamentsval samt eventuella folkomröstningar.

Valnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare med följande fördelning:2019-2022länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialdemokraterna 4 mandat
Centerpartiet 1 mandat
Moderaterna 1 mandat
Kristdemokraterna 1 mandat

Valnämndens presidium

Mattias Öberg (S), ordförande, mattias.oberg@ornskoldsvik.se , 070-255 18 95
Ellinor Källström (C), vice ordförande

E-post till förvaltningen: kommunledning@ornskoldsvik.se


Sidan uppdaterades

2021-01-26

Sidansvarig: