Du är här:

Översiktsplan 2012 för Örnsköldsviks kommun

Antagen av kommunfullmäktige 17 december 2012, laga kraft 16 mars 2015.

Kommunfullmäktige antog den 17 december 2012 en kommunomfattande översiktsplan för Örnsköldsviks kommun. Översiktsplanen behandlar långsiktiga och övergripande utvecklingsfrågor och markanvändningsfrågor för hela kommunen. Det handlar t.ex. om riksintressen, riktlinjer för ny bebyggelse, torvtäkter, vatten- och avloppsfrågor, naturvård och handelns utveckling.

Översiktsplanen med tillhörande handlingar kan laddas ner nedan:
Översiktsplan 2012 för Örnsköldsviks kommun
PDF
KonsekvensanalysPDF
Kartan Grunddragen i mark- och vattenanvändningenPDF

Bilagor
Bilaga 1-8PDF
Utlåtande efter utställningPDF
Länsstyrelsens granskningsyttrandePDF
SamrådsredogörelsePDF
Länsstyrelsens samrådsyttrandePDF
Protokoll kommunfullmäktige 17 december 2012PDF

Länk till kartor över allmänna intressen och riksintressen
Här hittar du kartor och mer utförliga beskrivningar av allmänna intressen och riksintressen som finns redovisade i översiktsplanen.öppnas i nytt fönster

 

Aktualitetsprövning av översiktsplanen

Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandatperioden ta ställning till om kommunens översiktsplan, inklusive tematiska tillägg och fördjupningar, är aktuell. Detta görs för att undersöka om den fortfarande är aktuell och fungerar som ett bra stöd vid detaljplanläggning, bygglov och andra viktiga beslut och prövningar.

Den 27 augusti 2018 godkände kommunfullmäktigePDF den underlagsrapport som tagits fram under prövningen av översiktsplanens aktualitet.

Örnsköldsviks kommuns gällande översiktsplan (ÖP 2012), inklusive gällande fördjupningar och tematiska tillägg, är enligt prövningen delvis inaktuell. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att under 2019 påbörja arbete med en revidering av gällande översiktsplan.

Underlagsrapporten som ligger till grund för beslutet kan laddas ner nedan:
Underlagsrapport till aktualitetsprövning av Örnsköldsviks kommuns översiktsplan 2012.PDF

Sidan uppdaterades

2019-03-20

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Andreas Grennborg
Översiktsplanerare
Information om planens innehåll samt beställning av planen
0660-883 09
Skicka e-post