Du är här:

Översiktsplan

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska ange såväl en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi som grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden. Planen ska ge tydlig vägledning och information till kommuninvånare, myndigheter och företag.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men är vägledande för detaljplanering och lovgivning som rör byggande eller annan mark- och vattenanvändning. Varje kommunal nämnd, förvaltning och bolag har ansvar för att beslut och arbete sker i enlighet med översiktsplanens mål och inriktningar. Översiktsplanen fungerar också som ett instrument vid kommunens medverkan i den nationella och regionala utvecklings- och transportplaneringen, samt när kommunen eller andra myndigheter fattar andra beslut som rör mark- och vattenanvändningen i kommunen.

Läs mer om översiktsplanens syfte, innehåll och process på Boverkets webbplats
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunomfattande översiktsplan 2012

Kommunfullmäktige antog den 17 december 2012 en kommunomfattande översiktsplan för Örnsköldsviks kommun. Laga kraft 16 mars 2015.

Fördjupningar och tematiska tillägg till översiktsplanen

Redovisning av de fördjupningar och tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen som antagits av kommunfullmäktige i Örnsköldsviks kommun.

Fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort

Just nu pågår arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort. Under perioden 1 april till 1 juni 2019 pågick utställning av den fördjupade översiktsplanen.

Kommunledningsförvaltningen arbetar nu med att sammanställa alla inkomna synpunkter och bearbetar planförslaget utifrån dessa. Läs mer om den fördjupade översiktplanen för Örnsköldsviks centralort här.

Sidan uppdaterades

2019-09-13

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Vanja Östman
Tillväxtchef
0660 - 886 82
Skicka e-post

Elina Andersson
Strategisk samhällsplanerare
0660 - 884 28
Skicka e-post

Emma Teglund
Översiktsplanerare
0660 - 888 44
Skicka e-post

Andreas Grennborg
Översiktsplanerare
0660 - 883 09
Skicka e-post