Du är här:

Lagstiftning om kemikalier

Större delen av lagstiftningen inom Kemikalie­­inspektionens ansvars­område är reglerad på EU-nivå. Kemikalieinspektionen stödjer regeringen i arbetet med konventioner och överenskommelserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagstiftningen omfattar kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor. Vissa av reglerna för kemiska produkter gäller också för biotekniska organismer. Regler i EU-förordningar gäller direkt i alla medlemsländer utan att först införlivas i nationella regler.

Det gäller till exempel:

  • Reach-förordningen
  • CLP-förordningen
  • EU:s förordning om biocidprodukter
  • EU:s förordning om växtskyddsmedel

EU-direktiv måste däremot införlivas i svensk rätt för att gälla, exempelvis EU-direktiven om leksaker och elektriska och elektroniska produkter.

Miljöbalken och förordningar som är utfärdade med stöd av balken är grunden för den svenska, nationella miljö­lag­stift­ningen.

Mer om REACH

EU-kemikalieförordning Reach gäller inom EU sedan 2007. Reach står i svensk översättning för registrering, utvärdering och tillståndsprövning. Reach är mer omfattande än tidigare lagstiftning och kommer att införas stegvis.

Syftet med Reach är att få fram så mycket kunskap som möjligt om ämnens hälso- och miljöfarliga egenskaper liksom eventuella risker vid hantering. Den grundläggande principen med Reach är att företagen som tillverkar, importerar eller under vissa förutsättningar hanterar kemikalier bär ansvaret för att dessa inte orsakar några skadliga hälso- eller miljöeffekter. Senast i maj 2018 ska ämnen som importeras till eller tillverkas inom EES-området registreras enligt Reach.

Parallellt med Reach gäller miljöbalken och dess följdbestämmelser samt även andra lagar och föreskrifter från andra myndigheter när det gäller hantering av kemikalier (t. ex. Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket, Arbetsmiljöverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Sidan uppdaterades

2020-09-22

Sidansvarig: