Du är här:

Bekämpningsmedel

Innan du yrkesmässigt sprider bekämpningsmedel måste du i flera fall antingen underrätta, göra en anmälan eller söka tillstånd hos samhällsbyggnadsnämnden.

Ett bekämpningsmedel är antingen en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel. Biocidprodukter är avsedda för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller egendom. Växtskyddsmedel används främst för att skydda växter mot svampangrepp, skadedjur eller konkurrerande växter. Det är viktigt att användning av kemiska bekämpningsmedel minskar eftersom de innehåller svårnedbrytbara miljöfarliga ämnen. Välj därför i första hand andra alternativ, exempelvis mekanisk bekämpning, hetvatten, flamning, marktäckning med mera.

Godkända bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel måste vara godkända av Kemikalieinspektionen. Förpackningen ska vara försedd med ett registreringsnummer och det ska även framgå vilken klass medlet tillhör. Klassen avgör vem som får använda bekämpningsmedlet: klass 1 och 2 är bara för yrkesmässigt bruk, medan klass 3 får användas av även för privat bruk. All yrkesmässig användning av bekämpningsmedel ska dokumenteras i sprutjournalen, även för preparat utan klassning.

Söka tillstånd eller anmäla användning av bekämpningsmedel

I förordningen om bekämpningsmedel 2 kap. 40-41§§ kan du se när spridning av växtskyddsmedel kräver tillstånd respektive anmälan till samhällsbyggnadsnämnden. Tillstånd krävs till exempel för användning av växtskyddsmedel på tomtmark för flerfamiljshus, inom idrotts- och fritidsanläggningar och på grusytor. Medan en anmälan ska göras för exempelvis användning av växtskyddsmedel på banvallar. Användning av växtskyddsmedel i vattenskyddsområde regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter 2015:2.

Var ute i god tid och använd blanketten Anmälan/tillståndsansökan för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel som också kan fyllas i direkt via datorn.

Om samhällsbyggnadsförvaltningen, vid tillsyn, upptäcker att du utfört spridningen utan att ha anmält eller utan att ha tillstånd, kan det leda till en miljösanktionsavgift eller en polisanmälan.

Informationsplikt

Enligt föreskriften om spridning av vissa biocidprodukter ska den som yrkesmässigt sprider en biocidprodukt av produkttyp 8 (träskyddsmedel), 14 (rodenticider) eller 18 (insekticider) på en plats där allmänheten har tillträde till, i samband med spridningen eller snarast därefter underrätta kommunen.

Underrättelsen ska innefatta

  1. kontaktuppgifter till den som sprider biocidprodukter och till den för vars räkning det sker, syftet med bekämpningen,
  2. biocidproduktens namn och registreringsnummer, samt den mängd biocidprodukter som använts eller beräknas att användas vid spridningen,
  3. tidpunkt eller beräknad tidsperiod samt plats för spridningen, och
  4. vilka försiktighetsåtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att skydda människors hälsa och miljön.

Underrättelsen ska skickas till samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se.

Information till allmänheten

Allmänheten ska informeras av den som tänker sprida växtskyddsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark. Allmänheten ska även informeras av den som sprider biocidprodukter av produkttyp 8, 14 eller 18 på en plats som allmänheten har tillträde till. Informationen ska lämnas på väl synliga anslag av minst A5-format av väderbeständigt material.

Avgift

För prövning av ansökan om tillstånd eller handläggning av anmälan tar samhällsbyggnadsnämnden ut en timavgift enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige har antagit.

Sidan uppdaterades

2020-09-22

Sidansvarig: