Du är här:

Handlingar för anmälan och ansökan om lov eller förhandsbesked

När du ansöker om lov, gör en anmälan eller lämnar in ett förhandsbesked är det viktigt att du lämnar in rätt handlingar, för att handläggningen av din ansökan ska gå så snabbt och smidigt som möjligt. Vilka handlingar du ska bifoga beror på vad du tänker bygga. I Boverkets broschyr "Får jag bygga?"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller under anmälan kan du läsa mer om vilka åtgärder som kräver lov eller en anmälan.

I de flesta fall behöver du lämna in följande handlingar:

 • fullständigt ifylld ansökningsblankett med personuppgifter, fastighetsbeteckning och en förklaring av vad som ska byggas.
 • situationsplan eller nybyggnadskarta
 • planritning
 • fasadritningar
 • sektionsritning

Din ansökan eller anmälan kan även kompletteras med en teknisk beskrivning som förklarar vad det är ritningarna visar.

Fackmannamässiga ritningar

Alla ritningar som ingår i en ansökan eller anmälan ska vara fackmannamässiga. Det innebär att de behöver:

 • vara ritad i skala
 • ha tydliga mått, i meter med två decimalers noggrannhet
 • ha tydliga siffror, bokstäver och symboler
 • ha en norrpil
 • ha en skalstock
 • fastighetsbeteckning
 • innehålla information om vad som finns på ritningen
 • datum då ritingen upprättades och eventuellt reviderades
 • vara ritad på vitt olinjerat papper och gärna i A4- eller A3-format, om de ska skickas per post.

Söker du underlag för exempelvis tillbyggnad eller är intresserad av att veta hur ditt hus ser ut, kan de finnas inskannade ritningar i kommunens digitala arkiv. Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen vid förfrågningar.

Du kan även använda kommunens bygg- och exploateringskartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att ta reda på mer information om din fastighet och vilka eventuella bygglov du kan behöva.

Exempelritningar

Här finns exempel på några av de vanligaste handlingarna som krävs vid ansökan om bygglov och vid anmälan av lovbefriade åtgärder samlade.

Situationsplan

Situationsplanen illustrerar hela fastigheten ovanifrån i skala 1:500. I situationsplanen är alla byggnader inritade, diken och slänter på fastigheten inritade med mått och avstånd till intilliggande byggnader och fastighetsgränser. Även tänkta markförändringar som nya vägar/utfarter och slänter ska redovisas.

Vid nybyggnation krävs det att situationsplanen innehåller information om exempelvis marknivåer, eventuella vatten- och avloppsledningar. Ett exempel på en handling som innehåller sådan information är en nybyggnadskarta som kan beställas på lantmäteriet. Exempel situationsplanPDF

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan är mer detaljerad än situationsplanen. Nybyggnadskarta krävs alltid vid uppförande av nya bostadshus inom detaljplanerade områden samt inom områden av sammanhållen bebyggelse, om det finns ett utbyggt vatten- och avloppsnät i området. Nybyggnadskarta kan beställas från kommunens lantmäteriavdelning. Beställ nybyggnadskarta här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Skala 1:500.

Kontrollansvarig

Anmälan av kontrollansvarig. Om byggåtgärden är stor eller tekniskt komplicerad krävs en oberoende kontrollant, en kontrollansvarig. En kontrollansvarig krävs alltid vid nybyggnad av permanentbostadshus. Läs mer om kontrollansvarig här.

Kontrollplan

Innan du kan få ett startbesked måste sökande/byggherren skriva ut och skicka in ett förslag till kontrollplan som ska godkännas av byggnadsnämnden. Kontrollplanen beskriver i punktform vad som ska kontrolleras under byggtiden. Punkterna ska kontrolleras under projektets gång och vara relevanta och anpassade till det aktuella byggprojekt.

Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om:

 • byggherrre
 • fastighetsbeteckning
 • åtgärd
 • upprättat datum
 • vem som utför kontrollen (ex. byggherre, kontrollansvarig)
 • vad som ska konrolleras (vilka punkter från ex. plan- och bygglagen (PBL), Boverkets byggregler (BBR)
 • på vilket sätt kontrollen utförs (ex. visuellt, mätning, beskitning)
 • resultatet av kontrollen (ex. anmärkningar)
 • krävs ett intyg till byggnadsnämnden? (ex. besiktningsprotokoll från skorstensfejarmästare)

Exempel kontrollplan eldstad
PDF
Exempel kontrollplan tillbyggnadPDF

Rivningsplan

En rivningsplan ska innehålla uppgifter om vilket farligt avfall som rivningsåtgärden kan bestå av. För att få fram dessa uppgifter behöver du göra en materialinventering. I rivningsplanen ska du även redovisa hur materialet och avfallsslagen kommer tas om hand. Som avfallsslag räknas de olika typer av avfall som anges i bilaga 4 till avfallsförordningen (2011:927). Läs mer om vad som anges i avfallsförordningen och vad som utgör farligt avfall.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Exempel rivningsplanPDF

Planritning

Planritningen visar byggnadens rumsindelning och fasta inredning ovanifrån i skala 1:100. Planritningen ska vara försedd med illustrativ möblering och måttsatt. Även övrig tänkt möblering bör redovisas, exempelvis sängar, bord och stolar. Varje våningsplan redovisas separat. Exempel planritning.PDF

Fasadritning

Fasadritningarna ska illustrera byggnadens utseende från alla håll i skala 1:100. Samtliga väggar och tak redovisas, med fönster och dörrar, entrétak, burspråk och andra påbyggnader av vikt. Befintlig marknivå samt eventuell ny tänkt marknivå invid byggnaden ska redovisas. Små detaljer kan utelämnas. Fasader som inte berörs av en åtgärd kan utelämnas. Exempel fasadritning.PDF

Sektionsritning

Sektionsritningen utgår från ett vertikalt snitt av byggnaden eller byggåtgärden i skala 1:100. Sektionsritningen visar byggnaden i genomskärning från sidan och visar bland annat grundläggning, bärande väggar och takstolar. Här ska även byggnadshöjd, nockhöjd, takvinklar, invändiga rumshöjder och färdig golvhöjd redovisas. Exempel sektionsritning.PDF

Sidan uppdaterades

2020-08-06

Sidansvarig:

 Kontakta oss